يادمه موقع جنگ ۴-۵ سالم بود. اونموقع ما با مامان بزرگم اينا يه جا زندگی ميکرديم. اون روزا مامانم اينا همش چشمشون به تلويزيون بود که اگه آ‌ژير قرمز پخش کرد بدويم بريم زير پله ها( که امنترين جای خونمون بود!). اونموقع خيلی از صدای هواپيماهای نظامی که از بالای سرمون رد ميشد ميترسيدم و زار زار ميزدم زير گريه. صاحب بقالی کنار خونمون هم يه مرد مهربونی بود که برای اينکه منو آروم کنه با تفنگ شکاريش يه تير هوايی در ميکرد و ميگفت: «تموم شد! هواپيمای آدم بَدا رو زدم!! ديگه گريه نکن!»

چند وقتيه که باز گردن کلفت دنيا! وقت بيکاری گير آورده و هوس کرده لشکرکشی کنه بياد ايران. معلوم نيست باز بهش مواد نرسيده ( بخونيد نفت نرسيده!) يا زندانهاش خالی شده که قاطی کرده که هوس کرده واسه کادوی سال نو آزادی! رو برامون بفرسته!

من نه چيزی از سياست ميفهمم که بگم سياستهای کشورداری ايران درسته نه توی کاخ سفيد بودم که بدونم چرا بوش فکر ميکنه تنها ناجی ملت ايرانه! که ميخواد با نيروهای نظامی راه بيافته بياد ايران صلح برقرار کنه! ولی اينقدر ميدونم (و فکر ميکنم هر عقل سليمی هم اينو تشخيص ميده) که با جنگ نظامی نميشه صلح برقرار کرد! دو تا کلمه ی جنگ و صلح فقط توی عنوان کتابها کنار هم مياد نه تو دنيای امروز. تازه ما چند سال قبل هم توی کشورمون جنگ داشتيم.لازم هم نيست بگم که چقدر از جوونها جونشونو دادن که کشورشون پيشرفت کنه٫ بهتر بشه٫ آزاد بشه! وقتی فکر ميکنم اگه يه بار ديگه قرار باشه توی گوشمون بخونن: جنگ جنگ تا پيروزی! يا ميجنگيم يا کشته ميشويم! يا شعارهايی از اين دست؛ يه حس زدگی٫ ترس٫ بيزاری و تنفر بهم دست ميده.

درسته که الان ما ايرانيها رو که يه روز نژاد برتر دنيا بوديم با عربها يکی ميدونن و تا ميگيم «ايراني» ياد صدام حسين ميافتن(!؟)؛‌ درسته که وقتی ميخوان يه دکتر ايتاليايی رو بيارن ايران قبول نميکنه چون معتقده اگه توی پاسپورتش مهر ورود به ايران بخوره بعدا برای ورود به خيلی از کشورها براش مشکل پيش مياد! درسته که عکس يه مرد ايرانی که جلوی سفارت ايران خودسوزی کرده بعنوان بهترين عکس سال ۲۰۰۴ انتخاب ميشه!‌ درسته که ما آزادی درست ميخوايم؛ زندگی خوب ميخوايم؛‌ خونه و زندگی راحت ميخوايم؛‌ شغل ميخوايم؛‌ حق انتخاب و حرف زدن ميخوايم‌! و درسته که خيلی دردها و مشکلات ديگه هست...!! ولی فکر نميکنم آمريکا پشت در وايستاده باشه که صندوق حل اين مشکلاتو به ما بده!

بوش درست ميگه که نميخواد ايرانو مثل افغانستان و عراق کنه؛ چون اگه بلايی که سر اونا اومد سر ماهم بياد ايران به يه چيزی صد برابر بدتر تبديل ميشه! دلم نميخواد شعار بدم ولی اگه آزادی واقعی ميخوايم( نه جنگ!) خودمون بايد تلاش کنيم نه اينکه منتظر باشيم ديگران کادو پيچش کنن بيارن بذارن زير بغلمون! ....

 NO WAR in IRAN

 

/ 0 نظر / 21 بازدید