بهار را توصيف کنيد

فصل بهار فصل خيلی خوبی است. <نقطه سر خط!>

من فصل بهار را خيلی دوست دارم.

در فصل بهار درختان از خواب زمستانی بيدار می شوند و شکوفه می دهند.

در فصل بهار هوا کم کم گرم می شود.

در فصل بهار همه جا سرسبز است.

فصل بهار سه ماه دارد.

اولين ماه فصل بهار فروردين است.

اولين روز فروردين٬ عيد است.

روز اول عيد ما سفره ی هفت سين می اندازيم.

در عيد ما به ديدن پدربزرگ و مادربزرگ خود می رويم و آنها به ما عيدی می دهند.

در عيد ما به خانه ی فاميل می رويم و به آنها می گوييم:

عيد شما مبارک!

 

نمره ی انشا    ۹۵/۱۹

 

/ 0 نظر / 21 بازدید