عزيزی ميگفت:

من رابطه م رو با اطرافيانم اينطوری مقايسه ميکنم که....

اگه يکی از دوستان نزديکم ايستاده باشه وسط خيابون و يه ماشين هم با سرعت بطرفش بياد٬ سعی ميکنم يه طوری داد بزنم يا خبرش کنم.

اگه همسر يا مثلا خواهرم ايستاده باشه و ماسين با سرعت بياد٬ من صددرصد ميرم جلو و هُلش ميدم يا ميکشمش کنار.

اگه يکی از بچه های من ايستاده باشه و ماشين با سرعت بياد٬مطمئنا ميرم جلوی ماشين می ايستم و هرطور شده ماشين رو متوقف ميکنم!

بيشتر احترامی که بهش ميذارم برای ارزشی يه که برای خونواده ش قائله.....

 

/ 0 نظر / 19 بازدید